Kvinnor kan mindre än män om privatekonomi, eller?

Kan kvinnor mindre om privatekonomi och frågor som rör sparande än vad män gör? Det korta svaret är Ja. I alla fall verkar kvinnorna tycka det själva, enligt en undersökning som vi på Fondbolagens förening gjort.

Kan kvinnor mindre om privatekonomi och frågor som rör sparande än vad män gör? Det korta svaret är Ja. I alla fall verkar kvinnorna tycka det själva, enligt en undersökning som vi på Fondbolagens förening gjort.

Ett längre svar är: Nja, det verkar i alla fall som att kvinnors självförtroende vad gäller sparande och privatekonomi är sämre än männens.

Resultatet av Fondbolagens senaste sparundersökning, vad gäller den del om hur män resp kvinnor skattar sitt kunnande om privatekonomi och sparande är ingen rolig läsning ur ett jämställdhetsperspektiv.

En fråga löd:

”Hur skulle du bedöma din kunskap om sparande och privatekonomi (pensioner, skatter och olika sparformer) jämfört med andra personer av samma kön som du?”

Bland kvinnorna kvinnor svarade 26 procent ”Mina  kunskaper är sämre än genomsnittet” (och så många som en av tio  procent svarade ”Vet ej”). Bland män tyckte bara 18 procent att deras kunskap är sämre än genomsnittet (och endast 3 procent svarade ”vet ej”).

I gruppen med bäst privatekonomiskt självförtroende, de med bättre kunskaper än genomsnittet finns 9 procent av kvinnorna. Bland männen är det mer än dubbelt så vanligt att göra den bedömningen, 23 procent.

Notera att frågan ber personerna att jämföra sin kunskapsnivå med andra personer av samma kön. Det finns gott om undersökningar som gjorts som gäller jämförelser med ”alla andra”. Vår undersökning visar således svart på vitt att kvinnor skattar sina kunskaper på området lägre än vad män gör.

Varför den här stora skillnaden föreligger är inte uppenbart. Det kan finnas många, vitt skilda möjliga förklaringar. Kanske tenderar kvinnor att underskatta sitt kunnande medan män tenderar att överskatta sitt kunnande? Eller har kvinnor de facto sämre kunskaper, beroende på könsroller och/eller bristande intresse? Kanske är informationen om den alltmer komplexa ”sparandevärlden”, utformad på att sätt som gör att män har lättare att ta den till sig?

Oavsett orsak – det är tråkigt och helt klart långt ifrån jämställt att kvinnor och män har så olika uppfattningar om sina kunskaper. Kunskap är makt, som bekant. Ekonomiskt kunnande är dessutom förknippat med större chans till högre avkastning på sitt sparande. Och att ha pengar sparade, till pensionen eller som buffert, ger verkligen en person ökad makt över sitt liv.

Fast – nu blir ännu mer komplext – om man tittar på hur det ser ut i praktiken blir bilden en annan. Då visar det sig att det finns gott om exempel på att resultatet av sparandet för män resp kvinnor inte alls skiljer sig åt. Till exempel vad gäller utfallet i premiepensionen, den genomsnittliga avkastningen är lika stor hos bägge könen. Det tyder på att förklaringen ”kvinnor underskattar sina kunskaper” är rimlig.

Det vore intressant att höra era kloka synpunkter på detta? Både män och kvinnors svar/kommentarer välkomnas!

Undersökningen tog även upp en rad andra frågor om mäns respektive kvinnors sparande, till exempel om hur risktagandet skiljer sig åt mellan könen, läs om det här.

/Fondkollen-teamet