Fondens avkastning

Avkastningen visar hur värdet på din fond har förändrats. Avkastningen redovisas i procent. Det är bra att vara prismedveten, att se till vad man får för pengarna. När du jämför är det bra att veta att fonders avkastning alltid visas efter att fondens avgifter har dragits bort.

Fonders avkastning redovisas vanligtvis i procent för en viss tidsperiod. Om fonden exempelvis redovisar en avkastning på 10 % över en period betyder det att den som satte in exempelvis 1 000 kronor vid periodens början fick en avkastning på 100 kronor och en behållning 1 100 kronor vid periodens slut.

Avkastning fonder per år (genomsnitt)

Fonder kan visa avkastning för längre tidsperioder, exempelvis 3, 5 eller 10 år. Det är att också vanligt att visa vad avkastningen har varit i genomsnitt per år.

Fördelen med att visa ett årligt genomsnitt kan vara att det är lättare för spararen att relatera till. De flesta är vana vid att tänka på ränta per år och har då lättare att sätta fondens avkastning i ett begripligt sammanhang. Nackdelen är att ett genomsnitt på långa perioder riskerar att förmedla en bild av avkastningen som väldigt jämn när det i själva verket kan ha varit stora skillnader mellan åren.

Avkastning för varje enskilt år, i exempelvis stapeldiagram, återfinns bland annat i fondens Faktablad. Avkastning per år är också en bra illustration av fondens risk.

Vad är Net Asset Value (NAV)?

NAV står för nettoandelsvärde (på engelska net asset value).  NAV-kursen beräknas genom att fondens totala värde delas med antalet andelar som finns. För fonder är varje andel värd lika mycket. Avkastningen utgörs av förändringen i NAV-kursen.