Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande papper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Blandfonder

Fördelningen mellan aktier och räntesparande kan vara mycket olika mellan olika blandfonder. Även för samma blandfond kan fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar variera över tid. Ett exempel kan vara en tredjedel i aktier, en tredjedel i obligationer och den sista tredjedelen varierar efter vad som bedöms ge bäst avkastning den närmaste tiden.

För dig som är intresserad av blandfonder är det av särskilt stor vikt att du tar reda på vilket sätt fonden blandar eftersom de sinsemellan kan vara så olika. För att jämförelser ska vara rättvisa måste du känna till inte bara fördelningen mellan aktier och räntor utan också om de placerar i svenska värdepapper eller i utländska.

Generationsfonder

Generationsfonder tillhör kategorin blandfonder. För dessa fonder gäller att en omplacering från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper sker i takt med att pensionen närmar sig. Det vanligaste är att fondens namn talar om för vilken generation fonden är avsedd. Exempelvis “Generationsfonden 70-tal” innebär att den är avsedd för sparare födda på 1970-talet som går i pension ca 2040.