Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande papper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Fördelningen mellan aktier och räntesparande kan vara mycket olika mellan olika blandfonder. Även för samma blandfond kan fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar variera över tid. Ett exempel kan vara en tredjedel i aktier, en tredjedel i obligationer och den sista tredjedelen varierar efter vad som bedöms ge bäst avkastning den närmaste tiden.

För dig som är intresserad av blandfonder är det viktigt att du tar reda på vilket sätt fonden blandar eftersom de sinsemellan kan vara mycket olika. För att jämförelser ska vara rättvisa måste du känna till både fördelningen mellan aktier och räntor och även om de placerar i svenska värdepapper eller i utländska.

Generationsfonder

Generationsfonder tillhör kategorin blandfonder. För dessa fonder gäller att en omplacering från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper sker i takt med att pensionen närmar sig för den årskull som fonden är anpassad för. Det är vanligt att fondens namn talar om för vilken generation fonden är avsedd. Exempelvis “Generationsfonden 70-tal” innebär att den är avsedd för sparare födda på 1970-talet som går i pension ca 2040.

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större

Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och certifikat.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.