Så här läser du fondens faktablad

För att enkelt få en överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond har alla fonder ett faktablad. Informationen är uppställd på samma sätt för alla fonder för att du enkelt ska kunna jämföra fonder med varandra.

Faktablad ger överblick

Alla faktablad är på högst två sidor och uppställda enligt samma modell för att göra det möjligt att enkelt jämföra fonder från olika länder och från olika fondbolag. Du hittar faktabladen på fondbolagens hemsidor eller kan få dem i kontakt med fondbolagen. Enligt lag ska alla som är intresserade av att börja spara i en fond erbjudas fondens faktablad.

Faktabladen ger dig uppgifter om fondens:

Mål och placeringsinriktning

Här beskrivs vilken typ av fond det är, t ex att fonden investerar i aktier som ges ut av svenska företag.

Risk- och avkastningsprofil

Fonden ska redovisa ett mått på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Skalan som används är 1-7, där 7 innebär högst risk och högst möjlig avkastning.

Avgifter

En tabell med de avgifter som fonden har skall redovisas.

Tidigare resultat

Historisk avkastning ska presenteras som ett stapeldiagram över årlig avkastning för vart och ett av de senaste 10 åren eller sedan fonden startades om den inte har funnits så länge. Det är ett bra sätt att visa historisk avkastning, men det är också ett av de bästa sätten att illustrera fondens risk. För aktiefonder gäller att det kan gå både upp och ned och för korta räntefonder kan det framgå att avkastningen är positiv varje år, men på en låg nivå utan större svängningar.

För dig som vill ha utförligare information om fonden finns dessutom informationsbroschyr och årsredovisning respektive halvårsrapport.

Praktisk information

Här lämnas uppgifter om om förvaringsinstitut, revisorer och var mer information om fonden (till exempel informationsbroschyr och årsredovisning) kan hittas.