Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

En hedgefond är en specialfond som ofta försöker ge positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.  För att uppnå detta har hedgefonder vanligtvis friare placeringsregler och kan invenstera i både aktier och obligationer, ta lån, placera i derivatinstrument m.m.

Begreppet hedge kan från engelskan översättas med skydd och hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar på marknaden. Hedgefonder kan ha allt från mycket hög risk till låg risk.

Kännetecken för hedgefonder

Även om hedgefonder kan vara mycket olika sinsemellan så finns några specifika kännetecken:

  • Förvaltningen kallas ofta “absolut” eftersom målet är positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.
  • Friare placeringsregler än för andra fonder gäller.
  • Det kan förekomma höga minimibelopp för insättning i fonden.
  • Vissa hedgefonder har begränsningar när det gäller öppettider för köp/försäljning.
  • Avkastningsrelaterade avgifter är vanliga. (Kallas även för prestationsbaserade avgifter.)

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och certifikat.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.