Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

 

En hedgefond är en specialfond som ofta försöker ge positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.  För att uppnå detta har hedgefonder vanligtvis friare placeringsregler och kan invenstera i både aktier och obligationer, ta lån, placera i derivatinstrument mm. Hedgefonder kan ha allt från låg till mycket hög risk.

Begreppet hedge kan från engelskan översättas med skydd och hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar på marknaden. Hedgefonder kan ha allt från mycket hög risk till låg risk.

Kännetecken för hedgefonder

Även om hedgefonder kan vara mycket olika sinsemellan så finns några specifika kännetecken:

  • Förvaltningen kallas ofta “absolut” eftersom målet är positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.
  • Friare placeringsregler än för andra fonder gäller.
  • Det kan förekomma höga minimibelopp för insättning i fonden.
  • Vissa hedgefonder har begränsningar när det gäller öppettider för köp/försäljning.
  • Avkastningsrelaterade avgifter är vanliga. (Kallas även för prestationsbaserade avgifter).