Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar.

Det finns räntefonder med olika placeringsinriktningar, det absolut vanligaste på den svenska fondmarknaden är räntefonder som placerar i svenska kronor. Om man placerar i fonder som investerar i andra valutor ska man vara medveten om att risken ökar väsentligt. Det vanligaste sättet att dela upp svenska räntefonder är efter löptid och emmittent (vem som gett ut värdepappret).

Penningmarknadsfonder (korta räntefonder)

Penningmarknadsfonder placerar i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år. Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har innebär detta att penningmarknadsfonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn (men relativt låg) avkastning och är en lämplig sparform för den som har en kort placeringshorisont.

Obligationsfonder (långa räntefonder)

Obligationsfonder placerar i värdepapper som löper längre än ett år. De kan vara förenade med viss risk och bör därför ses på minst 3-4 års sikt. Dessa fonder kan öka i värde i tider när räntorna sjunker. När räntan stiger kan obligationsfonder minska i värde. Kurssvängningarna brukar dock inte vara lika kraftiga som för aktiefonder och fondförvaltarna gör successivt omplaceringar så att värdeutvecklingen stabiliseras. Investerar normalt i obligationer utgivna av länder, banker och bosatdsinstitut med låg risk.

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder investerar som namnet anger i obligationer utgivna av företag. De har generellt en lägre risk än aktiefonder men en högre risk än vanliga obligationsfonder eftersom företag generellt innebär en högre risk än exempelvis statsobligationer.