Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och certifikat.

Det finns räntefonder med olika placeringsinriktningar, det absolut vanligaste på den svenska fondmarknaden är räntefonder som placerar i svenska kronor. Om man placerar i fonder som investerar i andra valutor ska man vara medveten om att risken ökar väsentligt. Det vanligaste sättet att dela upp svenska räntefonder är efter löptid och emmittent (vem som gett ut värdepappret).

Korta räntefonder

Korta räntefonder placerar i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år. Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har innebär detta att korta räntefonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn (men relativt låg) avkastning och är en lämplig sparform för den som har en kort placeringshorisont.

Långa räntefonder (Obligationsfonder)

Långa räntefonder (obligationsfonder) placerar i värdepapper som löper längre än ett år. De kan vara förenade med viss risk och bör därför ses på ett par års sikt. Dessa fonder kan öka i värde i tider när räntorna sjunker. När räntan stiger kan långa räntefonder minska i värde. Kurssvängningarna brukar dock inte vara lika kraftiga som för aktiefonder och fondförvaltarna gör successivt omplaceringar så att värdeutvecklingen stabiliseras. 

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder investerar som namnet anger i obligationer utgivna av företag. De har generellt en lägre risk än aktiefonder men en högre risk än vanliga obligationsfonder eftersom företagsobligationer generellt innebär en högre risk än exempelvis statsobligationer.

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 85 % av fondförmögenheten i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.