Aktiefonder

En aktiefond är en fond investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier.

En aktiefond placerar i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för såväl värdeökning som värdeminskning är större. Risken sprids dock automatiskt genom att fonden placerar i minst 16 olika aktier, oftast betydligt fler.

Inom kategorin aktiefonder finns många olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Generellt sett har bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher lägre risk än mer nischade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader. För fonder som placerar utomlands tillkommer också oftast en valutarisk.

Sverigefond

Fond som placerar i svenska aktier. Sverige har många stora exportföretag, vilket innebär att man via en placering i en Sverigefond också får stor del i den utveckling som sker runt om i världen.

Sverige & Global

Fond som placerar omkring hälften av kapitalet i svenska aktier och resterande hälft på aktiemarknader globalt.

Nordenfond

Fond som placerar i nordiska aktier. Fördelningen mellan de olika länderna kan variera mellan olika Nordenfonder.

Europafond

Fond som placerar i europeiska aktier. Europafonderna har en varierande fördelning mellan olika länder. Det finns också Eurolandfonder som placerar enbart i länder med Euron som valuta.

Globalfond

Fond som placerar i aktier från olika branscher och regioner över hela världen. Globalfonder är den bredaste aktiefondkategorin och erbjuder därmed generellt sett den största riskspridningen. Vissa globalfonder sprider placeringarna utifrån hur olika regioner är representerade i ett världsindex, medan andra globalfonder kan ha en annan fördelning av placeringarna.

Nordamerika-/
USA-fond

Fond som placerar i aktier i hela Nordamerika eller enbart i USA. Nordamerika utgör en väsentlig del av världens totala aktiemarknad och den ekonomiska utvecklingen i Nordamerika spelar en avgörande roll för utvecklingen i hela världen.

Asienfond

Fond som placerar i aktier från Asien och fjärran östern. Världens, befolkningsmässigt, två största länder återfinns i Asien (Indien och Kina). Dessa länder har under senare år uppvisat ekonomisk tillväxt och kommit att utgöra en allt större del av den samlade världsekonomin. I Asien finns både tillväxtländer som exempelvis Kina och Indien men också mer utvecklade länder med Japan i spetsen. Det finns såväl Asienfonder som inkluderar placeringar i Japan som Asienfonder som valt att exkludera Japan.

Tillväxtmarknadsfond (Nya marknader)

Fond som placerar i aktier i länder vars aktiemarknader befinner sig i ett starkt utvecklingsskede. Tillväxtmarknadsfonder kan vara såväl breda fonder som placerar i tillväxtmarknader över hela världen som betydligt mer nischade fonder vilka endast placerar i enstaka tillväxtländer. BRIC-fonder är fonder som placerar i de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringar i tillväxtmarknadsfonder är generellt sett förenade med hög risk.

Latinamerikafond

Latinamerikafonder domineras i första hand av placeringar i Brasilien och Mexiko. Kännetecknande för hela kontinenten är den stora tillgången på råvaror. Liksom för andra tillväxtmarknader är placeringar i Latinamerika förenade med hög risk.

Östeuropafond

Fond som placerar i aktier i hela eller delar av tillväxtmarknaden Östeuropa. Kategorin har dominerats av placeringar i Ryssland (sedan Ryssland invaderade Ukraina är dock ryska aktier inte möjliga att köpa eller sälja och värderingen av dessa tillgångar är för närvarande mycket osäker). Liksom för andra tillväxtmarknader är placeringar i Östeuropa förenade med hög risk.

Landfond

Fond som placerar i aktier i ett specifikt land. Placeringar i Länderfonder är generellt sett förenade med hög risk då placeringarna är begränsade till ett enskilt land. Risknivån varierar dock avsevärt beroende på i vilket land placeringarna görs. Placeringar i enskilda länder inom tillväxtmarknader innebär vanligtvis en högre risk än om placeringen som görs i ett land på en mer etablerad marknad.

Branschfond

Fond som placerar i aktier inom en specifik bransch, exempelvis fastigheter, ny teknik, läkemedel och bioteknik. Placeringar i Branschfonder är generellt sett förenade med hög risk på grund av den smala placeringsinriktningen. Skillnaderna mellan olika Branschfonder är dock stor. Under senare tid har intresset ökat för fonder som placerar inom ny teknik och miljö.

Småbolagsfond

Fond som placerar i aktier utgivna av små eller medelstora företag. Gräns för vad som räknas som små/medelstora varierar mellan fonder men en vanlig nedre gräns är att förtegets börsvärde utgör maximalt 1 procent av relevant aktiemarknads totala börsvärde.

Indexfonder

En typ av aktiefond är indexfonder. Indexfonder har lika stor andel i olika företags aktier som dessa aktier har i ett visst index, till exempel ett index som följer Stockholmsbörsen.

ETF:er (Exchange Traded Funds)

ETF:er är fonder som handlas som aktier. De kallas också för börshandlande fonder. De är vanligtvis indexfonder.

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.

Räntefonder

En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och certifikat.

Hedgefonder

Hedgefonder har vanligtvis friare placeringsregler än andra fondtyper. Målsättningen är ofta att ge positiv avkastning oavsett marknadsläge.

Fond-i-fonder

Fond-i-fonder placerar i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Kom igång med fonder

Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. Dessutom har de allra flesta ett pensionssparande i fonder. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.