Hållbara fonder

Att spara hållbart har de senaste åren ökat i intresse. I en undersökning från Fondbolagens förening svarar mer än en tredjedel av spararna att de valt en hållbar fond, en ökning med 4 procentenheter. Intresset är störst hos kvinnor där 4 av 10 väljer en fond för att den har en hållbar inriktning. Om du är en av de som funderar på att börja spara hållbart så är du långt ifrån ensam. Men det är inte helt lätt att veta hur man kommer igång, eller var man ska börja.

En vanlig miss är att omgående börja googla på hållbart sparande, hållbarhet, gröna investeringar etc. Gör inte det. Börja i stället med att sätta upp ett mål. Sparar du till pensionen, eller till en sommarsemester? Det ger dig en fingervisning om hur mycket du behöver spara, hur ofta och hur länge.

Varför ska man spara hållbart?

Vad är då främsta skälet till att en tredjedel av spararna valt att spara hållbart? Knappt hälften uppger att det främsta skälet till att de har valt en hållbar fond är att de tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter mm. Av de resterande så svarar 4 av 10 att de vill exkludera placeringar i en viss typ av bransch eller bolag. Det leder oss in på tips ett.

Fundera på hur du själv definierar hållbarhet. Är det viktigast att välja bort bolag och branscher där klimatavtrycket är stort, eller är det viktigaste att investera för att aktivt påverka och putta bolag och branscher i en hållbar riktning? Du kan till exempel använda dig av verktyget hållbarhetsprofilen där du kan filtrera på fonder som väljer in, väljer bort eller aktivt påverkar.

Är det lönsamt att spara hållbart?

Acceptansen för att göra avkall på potentiell avkastning har ökat, endast 1 av 10 tror att en placering i en hållbar fond kommer att ge högre avkastning. Men är det nödvändigtvis så att en investering som har en hållbar inriktning per definition avstår en del av avkastningen? Ett par undersökningar visar att det inte alls behöver vara fallet. I en studie publicerad av forskare på Harvard redovisas effekten av hållbarhetsarbete för 180 amerikanska bolag under 18 år. De bolag som integrerat hållbarhet i organisationens långsiktiga strategi överträffar de bolag som inte har gjort det. Detta gäller såväl utvecklingen på aktiemarknaden som generell lönsamhet och välstånd. Universitet Oxford gjorde 2015 en sammanställning där de med utgångspunkt i över 200 studier undersökte relationen mellan den finansiella utvecklingen och företagets hållbarhetstänk. Slutsatsen var att 80-90 procent av de företag som hade en stark hållbarhetsprofil visade på ökad lönsamhet, lägre kapitalkostnader och ökad effektivitet.

I den andra ringhörnan finns det studier som säger att företag som helhjärtat arbetar med hållbarhet kan underprestera, i litteraturen beskrivet som ett slags ”etiskt straff”. Det kan till exempel handla om att avstå från en investering som inte passar ens värderingar och normer (exempelvis produkter med negativ miljöpåverkan).

Hur sparar man hållbart i fonder?

På samma sätt som när du gör andra fondval är det enklaste att börja fundera på vad du sparar till. Är det ett sparmål med lång tidshorisont, till exempel ett pensionssparande, är det ofta en klok idé att välja fonder som investerar i aktier och har bättre möjligheter till avkastning. Och omvänt om du sparar till något du ska köpa om ett par år, då är det oftast bättre att hitta en balans mellan fonder med aktier och fonder med räntor. Samma gäller hållbara fonder. Bestäm dig för en fondtyp (aktiefond, blandfond, räntefond), och jämför sedan fonder inom samma kategori med varandra utifrån de hållbarhetsaspekter du tycker är viktigast.