Avgifter för fonder

Det finns ett mycket stort antal fonder att välja mellan och de har också olika avgifter. En bra förutsättning för att bli nöjd med sitt val av fond är att vara medveten om vad man betalar och vad man betalar för.

Att avgifterna skiljer sig åt mellan fonder kan bero på fondbolagets administrativa kostnader, men även på fondens placeringsinriktning, hur aktiv förvaltningen är samt vilken service som erbjuds i form av rådgivning med mera.

En fonds avgift täcker, förutom kostnaden för själva förvaltningen av värdepapper i fonden, dessutom fondbolagets övriga kostnader för personal, lokaler, administration, datasystem, utskick av årsbesked, årsrapporter och annan information, rådgivning, marknadsföring, distribution med mera.

Avgiftsmodellen gynnar småsparare

Fondernas avgiftsmodell kan generellt sägas gynna sparare med ett litet sparkapital.

En procentsats som tas ut på kapitalet medför att sparare med ett litet kapital får ta del av fondens fördelar till en mindre kostnad i kronor än sparare med ett stort kapital. Man kan också säga att om det går bra för fonden blir din avkastning högre och du betalar mer i avgift i kronor. Om det går sämre för fonden blir din avkastning mindre och du betalar en mindre avgift i kronor.

Är avgiften det viktigaste kriteriet för just dig, välj en fond med låg avgift. Tänk dock på att avkastning och risk hänger nära samman. Likaså vilken tidshorisont du har för ditt sparande.

Bra att vara prismedveten

Fonder med ett lågt pris kan sägas ha ett försprång när det gäller att generera en god avkastning, medan fonder med ett högre pris kan lägga större resurser på själva förvaltningen och därigenom försöka uppnå bättre resultat.

Vår uppfattning är att du inte enbart ser på själva avgiftsnivån, utan att du i stället lägger tid på att jämföra och utvärdera hur väl fonderna presterar, det vill säga deras avkastning. Framförallt är det viktigt att välja en fond med rätt placeringsinriktning, så att du får rätt fond för ditt sparande. Det är bra att vara prismedveten, att se vad du får för pengarna helt enkelt. Verktyget Kolla fonden hjälper dig att jämföra hur en fond presterat jämfört med likvärdiga fonder.

För indexfonder och räntefonder är avgifterna i genomsnitt låga jämfört med andra fondtyper. Det brukar dessutom inte skilja mycket i avkastning mellan den här typen av fonder och detta gör att det blir viktigare att jämföra även avgifterna.

Avgiften är alltid bortdragen när avkastning visas

En sak som är viktig att veta är att en fonds avkastning alltid visas efter att alla avgifter är bortdragna. Det betyder att två fonder med samma avkastning har gett dig som sparare lika mycket oavsett vad avgiften är.

Aktiv förvaltning och indexfonder

Avgifterna varierar mellan olika fondtyper och fonder. Fonder med höga avgifter kan ha en mer kostsam förvaltningsmodell än fonder med låga avgifter. Exempelvis har ofta passivt förvaltade fonder (indexfonder) en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. Detta eftersom aktivt förvaltade fonder exempelvis behöver större resurser för analys av vilka företag fonden ska investera i.

Avgiftsnivån skiljer sig också ofta åt mellan olika fondtyper, exempelvis har räntefonder generellt lägre avgifter än aktiefonder. Även inom aktiefonder finns skillnader, exempelvis har tillväxtmarknadsfonder generellt högre förvaltningskostnader än fonder som placerar enbart i svenska företag.


Vad kostar det att spara i fonder?

Olika sätt att redovisa fondens avgifter:

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften ska täcka fondbolagets kostnader för att bland annat administrera sparandet, informera dig och andra andelsägare, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna, depå (Förvaringsbanken) samt tillsyn (Finansinspektionen). Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader (före detta Årlig avgift)

Utgörs av förvaltningsavgiften samt övriga kostnader som tas ur fonden. De övriga kostnaderna kan till exempel vara kostnader för de ingående fonderna i en fond-i-fond. Inkluderar inte kostnader för köp och försäljning av aktier och räntepapper i fonden (courtage) eller om fonden har en resultatrelaterad avgift.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är det avgiftsmått som vi använder i t ex verktyget Kolla fonden här på Fondkollen.

För svenska fonder är skillnaden mellan Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader och förvaltningsavgift generellt sett mycket liten. För utländska fonder kan det vara en större skillnad mellan måtten. Det beror på att förvaltningsavgiften för utländska fonder vanligtvis inte omfattar lika många kostnader som för de Sverigeregistrerade. För utländska fonder kan exempelvis kostnader för förvaring (förvaringsinstitut), administration samt värdering och revision vara sådana som ingår i förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader men inte alltid i fondens förvaltningsavgift.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa och ska bl.a. ingå i fondernas faktablad.

Transaktionskostnader

Utgörs av kostnader som uppstår när fonden köper och säljer värdepapper, till exempel så kallat courtage.

Resultatrelaterad avgift

Några fondbolag har valt att ta ut resultatrelaterad avgift (även kallad prestationsbaserad avgift). Det innebär att fondbolaget kan ta ut en högre ersättning om avkastningen i fonden överträffar vissa förutbestämda kriterier. Ofta används denna typ av avgifter i sk. hedgefonder eller vid annan aktiv förvaltning där fondens resultat beror mer på förvaltarens insatser än i andra fonder. En nackdel med resultatbaserad avgift är att det är svårare att i förväg veta hur stor avgiften blir.

Insättnings- och uttagsavgifter

En del fondbolag kan ta ut en avgift när du gör insättningar eller uttag. De är dock ovanliga i Sverige.

Totala kostnader

Här summeras samtliga kostnader ovan, alltså förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter och insättnings- och uttagsavgifter. 

Rabatter på fondavgiften

I exempelvis premiepensionssparandet och fondsparandet via tjänstepension är det vanligt med rabatter på fondavgifterna. Rabatterna kan ges tack vare stordriftsfördelar och att myndigheten/pensionsbolagen hanterar distribution och kontakt med spararna.

Avkastning & risk

Risk är en viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Men vad menas egentligen med risk och vad har den för påverkan på avkastning? Hur bör du som sparare tänka kring risk? Läs den inbyggda, automatiska riskspridning som finns i fonder.

Sparmål och sparhorisont

Oavsett om du ska spara till något i närtid eller i framtiden behöver du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver. Och vilken sparhorisont gäller för respektive sparmål?

Smarta verktyg

Våra smarta verktyg hjälper dig att utvärdera dina befintliga fonder, hitta förslag på nya fonder eller att räkna fram hur lång tid och hur mycket du behöver spara för att få ihop ett visst belopp.

Så läser du ett faktablad

Faktablad för fonder har funnits länge, de finns för att hjälpa dig som sparare att ta välinformerade beslut när du sparar i fonder. Vi går igenom faktabladet avsnitt för avsnitt och förklarar det som står. 

Kom igång med fonder

Nästan alla svenskar sparar pengar i fonder. Sju av tio svenskar sparar i fonder privat. På Fondkollen guidar vi dig till varför du ska investera i fonder och hur du sätter igång. 

Välj fonder i 2 steg

Hur hittar du enkelt rätt fond för dig? Genom att följa dessa två steg får du först reda på vilken fondtyp som passar dig – och sen hur du jämför fonderna i den fondtypen med varandra för att komma fram till fonden för dig.