Företagsobligationsfonder: tips till sparare

Företagsobligationsfonder: tips till sparare. Det finns några saker att tänka på som sparare när det gäller företagsobligationsfonder.

Företagsobligationsfonder: tips till sparare.

Företagsobligationsfonder: tips till sparare

Det finns några saker att tänka på som sparare när det gäller företagsobligationsfonder.

  1. Kolla risken. Alla fonder har ett faktablad där en schematisk riskskala mellan 1-7 anger din fonds historiska risknivå. Där 1 är låg risk, men med det sagt inte riskfritt. För företagsobligationsfonder finns ofta flera risker, som kreditrisk och likviditetsrisk, som inte avspeglas i historiken men dessa risker beskrivs i faktabladets texter.
  2. Försök sätta dig in i det du köper. Om en fond har bättre avkastning än andra under en längre period finns det anledning att försöka förstå varför. Fonden ger ut en årsredovisning där du kan läsa om förvaltningen och kolla vilka innehav fonden har. Ofta ger fonden även ut månads- eller kvartalsrapporter där åtminstone de största innehaven brukar redovisas. Precis på samma sätt som du kollar i en aktiefonds faktablad ska du få ett hum om vilken strategi och vilka bolag din företagsobligationsfond investerar i.
  3. Att investera i en räntefond är precis som en investering i en aktiefond förenat med risk. Det här gäller även företagsobligationsfonder. Även om det ibland kan ses, och bör ses, som ett mindre riskfyllt alternativ än aktiefond, så är det för den skull inte riskfritt. Ha koll på de tre riskerna vi nämnde ovan, det vill säga kreditrisk, ränterisk och likviditetsrisk.
  4. Är du långsiktig spelar kortsiktiga kurssvängningar mindre roll. Se till att investera i det du tror på, gör det regelbundet och håll dig till din strategi. Det gäller även företagsobligationsfonder.

Företagsobligationsfonder: vad är det?

Företagsobligationsfonder är en fond som investerar i obligationer som ges ut av företag. Man kan säga att fonden är en portfölj av olika lån till företag. Precis som när staten använder en statsobligation så ger företag ut en obligation för att få in kapital för att finansiera den egna verksamheten. En företagsobligationsfond investerar i många olika företag som söker finansiering.

Vad menas med High Yield och Investment grade?

Det finns olika varianter av företagsobligationsfonder. Grunden i uppdelningen är företagens kreditbetyg. Vanligtvis görs en uppdelning mellan två typer av företagsobligationsfonder. Det som kallas ”High Yield” och det som kallas ”Investment grade”. Kort sagt går det att dra en linje mellan de båda baserat på hur stabila företag fonden investerar i. De företag som klassificeras som Investment grade har högre kreditvärdighet än de som är High Yield. Generellt sett ses Investment grade som företag med mindre risk och lägre avkastningsmöjligheter än High Yield företagsobligationsfonder. Allt annat lika kan man säga att ju högre ränta den specifika obligationen betalar, desto högre risk anses företaget i fråga ha.

Hur ska man resonera kring riskklass angående företagsobligationsfonder?

Företagsobligationsfonder kan likt andra fondtyper ha olika risknivå. Fondens sammantagna risk sammanfattas i en riskskala 1-7. För företagsobligationsfonder finns därutöver tre typer av risk man bör ta hänsyn till när man investerar.

  1. Ränterisk – här handlar det om att de obligationer som fonden investerat i minskar i värde på grund av att förändringar och justeringar i marknadsräntan. Denna risk har även statsobligationer.
  2. Kreditrisk – som med alla lån har kreditgivaren, alltså den som ger ut lånet, en risk att den som lånar kapital inte kan betala räntor eller betala tillbaka lånet. Den här risken anses vara väldigt låg för de flesta stater men den kan vara mycket hög för företag.
  3. Likviditetsrisk – här handlar det om risken att obligationen (värdepappret) inte kan omsättas på marknaden. För mindre företag och för företag med högre kreditrisk brukar likviditetsrisken vara högre.

Hur har företagsobligationsfonder avkastat historiskt?

Jämför man avkastningen för företagsobligationsfonder med andra fondtyper de senaste fyra helåren kan man utläsa att avkastningen har varit mellan -0,6 procent för 2018 och 3,2 procent för helåret 2019. Jämfört med avkastningen för långa räntefonder sammantaget så var avkastningen dubbelt så hög för företagsobligationsfonder under 2019. Avkastningssiffrorna är tagna från Morningstars fondindex.

företagsobligationsfonder

Hur påverkar företagsobligationsfonderna i Coronakrisen?

Coronakrisen har haft världsekonomin i sitt grepp de senaste månaderna. Viruset har skakat om vårt sätt att leva i grunden. Och med det även påverkat de finansiella marknaderna. Att företag från en dag till annan tappar nästan alla sina intäkter har skapat en enorm osäkerhet, så även på räntemarknaden. Den marknad där företagsobligationsfonder handlas. I grunden handlar det delvis om ovissheten kring när coronakrisen är över och när samhället så sakteliga kan börja fungera igen. Ju längre tid det tar desto större problem kan många företag få med lönsamheten och sämre lönsamhet ökar risken för att företagen inte överlever. Det är den här ovissheten som gör att räntemarknaden har svårt att prissätta företagsobligationerna. För om ett företag inte har några intäkter är det sällan en bra att affär att låna ut pengar till dem.