Fondförvaltarna om framtiden

Det här tror fondförvaltarna om framtiden. Vi har frågat förvaltare om vad de tror om marknadsutsikterna i ekonomin och utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Det här tror fondförvaltarna om framtiden. Med start den 11 juni har vi på Fondkollen bett förvaltare och experter svara på frågor om hur de tror att marknadsutsikterna i ekonomin och Stockholmsbörsen kommer utvecklas på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal.

Fondförvaltarna om framtiden

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100. Ett index över 50 betyder att fler av fondförvaltarna är positiva än negativa. I den första upplagan av barometern hamnar huvudindex på 57. Vid varje publicering kommer två experter från de medverkande fondbolagen att kommentera sina svar. Först ut är Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners och Peter Elam Håkansson ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Just nu: negativa marknadsutsikter

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar fyra förvaltare mycket negativt. Sju svarar negativt och tre svarar att de bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa. Tre av förvaltarna svarar att marknadsutsikterna är positiva.

Den andra frågan handlar om vad fondförvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (tio stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Två förvaltare svarar mycket bättre, tre svarar att utsikterna kommer att vara oförändrade och två svarar att de kommer vara sämre.

“Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner”, kommenterar Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Positiv syn på ett till två års sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur fondförvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar fem att den kommer att utvecklas negativt. Fyra av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer att utvecklas positivt eller negativt och åtta att den kommer utvecklas positivt.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt (den fjärde frågan) är majoriteten av fondförvaltarna positiva. 14 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv. En förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och två tror på en negativ utveckling.
fondförvaltarna

“Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt. Kombinationen gör att det finns fog för att också fortsatt vara optimistisk till aktiemarknaden, krisen är allvarlig men ser hittills inte ut att bli strukturell utan mer kortvarig. På Stockholmsbörsen finns en stor andel konjunkturkänsliga och dessutom exportberoende bolag som gynnas av att de ekonomiska hjulen i världen snurrar. Det gör att på horisonten 1-2 år tror jag förutsättningarna är ganska goda. I det lite kortare perspektivet tror jag att det finns risk för att börsen tar en andhämtningspaus efter en väldigt stark utveckling parallellt med nedjusterade vinstprognoser”, kommenterar Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.