Senareläggning av handel i fond: så ska sparare tänka

Senareläggning av handel i fond: så ska sparare tänka. Senareläggning av handel i fond är ett sätt för fondbolaget att likabehandla alla sparare i fonden.

Senareläggning av handel i fond: så ska sparare tänka. Vid oförutsedda händelser på de finansiella marknaderna (till exempel i spåren av det nya coronaviruset) kan fondens tillgångar ibland inte värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas (spararnas) lika rätt. Då är det skäl att senarelägga handeln i en fond.

Senareläggning av handel i fond: När kan en fond stängas?

Senareläggning av handel i fond görs om det behövs för att säkerställa spararnas lika rätt. Situationer som motiverar en tillfällig stängning uppstår bara i undantagsfall. Det kan handla om att tillgångarna i en fond inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt eller säljas på ett ordnat sätt på grund av oförutsedda händelser på marknaden (till exempel den marknadsturbulens som utspelar sig under coronakrisen).  Det finns i sådana fall en risk för att vissa sparare gynnas på andra sparares bekostnad om fonden handlas.

Hur länge är fonden stängd?

Fondhandeln ska återupptas så snart skälen för stängningen upphört, d.v.s. när fonden kan värderas på ett objektivt sätt och det är möjligt att handla de värdepapper som ingår i fonden.

Senareläggning av handel i fond: Vad betyder andelsägarnas (spararnas) intresse?

Fondbolaget ska förvalta fonden så att spararnas gemensamma intresse tillgodoses. Det innebär att säkerställa bästa möjliga avkastning till den risk som fonden tar. Samtidigt är det i spararnas intresse att kunna lösa in sina fondandelar när de vill. Om tillgångarna är svåra eller omöjliga att värdera på ett objektivt sätt så kan en fondsparare som löser in sina fondandelar få en för stor andel av fondens gemensamma tillgångar vilket går ut över övriga fondandelsägare (sparare), eller omvänt. Det är fondbolagets ansvar att säkerställa att alla sparare behandlas lika och har lika rätt till fondens tillgångar.

Kan en fond vara tillfälligt stängd samtidigt som en liknande är öppen?

Beslut om en senareläggning av handel i fond tas av fondbolaget. Fondbolaget måste väga intresset av spararnas möjligheter att köpa eller sälja fondandelar mot skyldigheten att säkerställa alla andelsägares lika rättigheter. Beroende på vilka tillgångar en viss fond har och spararnas intresse av att handla i fonden kan denna bedömning komma att skilja sig åt mellan olika fondbolag trots att de har liknande fonder.