Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Jag har under den senaste tiden fått ett par frågor om vilket alternativ för fondsparande som är bäst. Frågorna handlar om ifall man ska välja att fondspara på traditionellt sätt, dvs. direkt i fonder, eller om man ska välja att fondspara via investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Jag har berört detta ämne lite kort i några tidigare blogginlägg, men tänkte nu utveckla resonemanget ytterligare lite grann.
Om vi för tillfället bortser ifrån fondsparande som sker till pension finns det, som ovan nämnts, alltså i huvudsak tre alternativa sätt på vilka man kan fondspara; – Direktsparande (traditionellt sparande via vanlig fonddepå)

– Investeringssparkonto (ISK) 

– Kapitalförsäkring

Att kategoriskt säga att något av dessa allternativ alltid är bäst går självfallet inte. Vilket alternativ som passar den enskilde spararen styrs av ett flertal olika saker. Dels handlar det om vilken typ av fonder man tänker investera i, dels påverkas valet av ens önskemål om hur och när sparandet ska beskattas. Skillnaderna mellan de olika alternativen består nämligen främst i att beskattningen skiljer sig åt.

Vid direktsparande i fonder beskattas faktiska vinster i samband med försäljning/byte med 30 procent. Dessutom tas en årlig schablonskatt ut, vilken motsvarar 0,12 procent av fondvärdet vid årets ingång. Eventuella kapitalförluster är helt eller delvis avdragsgilla i deklarationen.

Vid fondsparande på investeringssparkonto eller via kapitalförsäkring betalar du inte någon skatt på faktiska kapitalvinster eller utdelningar. I stället tas en årlig schabloninkomst, baserad på ditt sparandes värde och statslåneräntan i november året innan, upp som inkomst av kapital i deklarationen och beskattas med 30 procent. Eventuella kapitalförluster är inte avdragsgilla. Däremot kan du byta och sälja fondandelar inom kontot hur du vill utan att det utlöser skatt. Skillnaderna mellan att fondspara på investeringssparkonto eller via kapitalförsökring är mycket små. I kapitalförsäkringen finns visserligen, som namnet antyder, ett visst försäkringsinslag. En marginell skillnad finns även i sättet att mäta värdet på innehaven.

När passar det ena respektive det andra? Och hur ska jag tänka?

Eftersom investeringssparkonton och kapitalförsäkringar beskattas utifrån en schablon, oavsett hur värdeutvecklingen faktiskt har varit, är dessa alternativ ekonomiskt (skattemässigt) fördelaktiga om avkastningen på sparandet överstiger denna schablon. Under enskilda år kan man säga att det är lönsamt att ha sitt sparande på investeringssparkonto eller i kapitalförsäkring om avkastningen överstiger nivån på statslåneräntan. För 2015 är denna nivå cirka 0,9 procent. För mer långsiktigt sparande bör man självklart vara medveten om att statslåneräntan, och därmed ”tröskelnivån”, kommer att ändras från år till år.

Ytterligare något att tänka på är att om sparandet sker över en längre tidsperiod och utan att några förändringar (köp och försäljningar) görs så finns en nackdel i att skatt dras varje år, i stället för att hela kapitalet, som vid direktsparande, får finns kvar och växa vidare tills det att försäljningen sker. En konsekvens av schablonbeskattning är också att skatt även tas ut under år då sparandet kanske faktiskt har minskat i värde.

Med anledning av ovanstående kan man säga att investeringssparkonto eller kapitalförsäkring generellt passar för sparande där man kan ”förvänta” sig en avkastning som är högre än statslåneräntan, exempelvis sparande i aktier och aktiefonder.

Däremot är dessa alternativ kanske inte att rekommendera för räntesparande, där den förväntade avkastningen generellt är låg. Det är också så att sparare som är aktiva och vill ha möjligheten att göra förändringar i sitt sparande kan dra nytta av investeringssparkonto och kapitalförsäkring, eftersom löpande försäljningar och fondbyten inte utlöser någon skatt inom dessa sparalternativ. Man kan säga att innehaven i ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring är ”skattade och klara” den dag du vill sälja dina fondandelar. Vid sparande i fonder via vanlig fonddepå behöver du komma ihåg att reservera en del av vinsten för att betala kapitalvinstskatt.

Om vi ser till mer personliga preferenser snarare än de rent ekonomiska och skattemässiga övervägandena kan valet av sätt att fondspara också baseras på följande resonemang;

Kan jag tänka mig att betala skatt även om värdet på mitt sparande skulle minska, eller vill jag bara betala skatt på faktiska vinster?

Det första alternativet skulle i så fall förespråka val av investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, medan det andra alternativet skulle förespråka valet att spara i fonder via vanlig fonddepå.

Vill jag av praktiska skäl kunna köpa, sälja och göra byten i mitt sparande utan att det vid varje enskilt tillfälle utlöses skatt som ska deklareras?

Svarar du ja på den frågan är det investeringssparkonto eller kapitalförsäkring som gäller.

Ytterligare information om de olika sätten att fondspara (inklusive sparande till pension) har vi sammanställt här!

Med vänliga hälsningar /Fredrik

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest