Konsumentskydd

Fondverksamhet i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. Det är ett omfattande regelverk som fondbolagen ska följa.

Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Detta åstadkommer man genom att samtliga fondens tillgångar förvaras hos ett annat bolag, ett så kallat förvaringsinstitut. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde eftersom fondens tillgångar inte ingår i fondbolagets konkurs. Fondens tillgångar ägs även fortsättningsvis av fondandelsägarna, det vill säga spararna.

Själva fonden kan med andra ord inte gå i konkurs. Skulle fondbolaget som förvaltar fonden gå i konkurs, tas fonden över av en annan fondförvaltare. Om sådan saknas betalas fondens förmögenhet ut till andelsägarna. Detta skydd ersätter den så kallade insättningsgarantin som finns för andra sparformer.

 

Tre regler som kan vara bra att känna till:

  • Enligt lagen om värdepappersfonder ska fondbolaget i förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse (4 kap § 2). Med detta menas att alla andelsägarna ska behandlas lika och att förvaltaren ska försöka ge dem en så bra avkastning som möjligt utifrån fondens placeringsinriktning och risk samt eventuella andra kriterier som fastställts för fonden.
  • Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde. Fonden kan med andra ord inte gå i konkurs, utan den övertas då av en annan fondförvaltare. Om sådan saknas utbetalas fondens förmögenhet till andelsägarna.
  • För varje fond ska fondbestämmelser godkännas av Finansinspektionen. Fonden får inte avvika från den placeringsinriktning som angetts i bestämmelserna. En Sverigefond som angett att den placerar enbart i svenska aktier får exempelvis inte placera i hela världen.