Mer om avkastning

Fondens avkastning visar hur mycket fondens värde har förändrats under perioden. Avkastningen redovisas i procent. När fonders avkastning redovisas är det alltid efter att avgifterna är avdragna.

Fonders avkastning redovisas vanligtvis i procent för en viss tidsperiod. Om fonden exempelvis redovisar en avkastning på 10 % över en period betyder det att den som satte in exempelvis 1 000 kronor vid periodens början fick en avkastning på 100 kronor och en behållning 1 100 kronor vid periodens slut.

Avkastning per år (genomsnitt)

Fonder kan visa avkastning för längre tidsperioder, exempelvis 3, 5 eller 10 år. Det är att också vanligt att visa vad avkastningen har varit i genomsnitt per år. Lite förenklat delas fondens avkastning för perioden med antalet år*.

Fördelen med att visa ett årligt genomsnitt kan vara att det är lättare för spararen att relatera till. De flesta är vana vid att tänka på ränta per år och har då lättare att sätta fondens avkastning i ett begripligt sammanhang. Nackdelen är att ett genomsnitt på långa perioder riskerar att förmedla en bild av avkastningen som väldigt jämn när det i själva verket kan ha varit stora skillnader mellan åren. Exempelvis redovisas en avkastning på +20% år 1 och -15% år 2 som en årlig genomsnittlig avkastning på 2,5 % (eller 1,0 % med en exakt beräkning).

Avkastning för varje enskilt år, i exempelvis stapeldiagram, återfinns bland annat i Faktabladen. Avkastning per år är också en bra illustration av fondens risk.

Net Asset Value (NAV)

Fondens värde uttrycks i kronor i form av en NAV-kurs (NettoAndelsVärde). NAV-kursen beräknas genom att fondens totala värde delas med hur många andelar som finns. För fonder är varje andel värd lika mycket. Avkastningen utgörs av förändringen i NAV-kursen.

*Så beräknas genomsnittlig avkastning per år:

(1+Avkastningen)^(1/Antal år)-1.