Temaarkivet

Ansvarsfulla investeringar, hållbarhetsfonder och etiska fonder – vad innebär det?

Undrar du vad som menas med hållbara och ansvarsfulla investeringar och etikfonder? I första hand handlar det om att investera utifrån särskilda strategier för att uppnå en så långsiktigt god avkastning som möjligt för spararen.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Att investera hållbart och ansvarsfullt innebär ett engagemang från fondbolagen där de ställer krav på och tar särskild hänsyn till de bolag vars aktier fonden placerar i. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption och god affärsetik.

Fonder som tar särskilda hållbara och ansvarsfulla hänsyn kallas ibland för SRI-fonder. SRI är en förkortning av engelskans Sustainable and Responsible Investments, som betyder just hållbara och ansvarsfulla investeringar. Hållbar innebär hållbar långsiktigt utveckling för kommande generationer och ansvarsfull står för frågor såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Ofta brukar fonder som tar sådana särskilda hänsyn kallas för etikfonder.

Som förvaltare av en sådan fond kan man välja att investera genom olika typer av strategier. Antingen väljer förvaltaren bort företag, exempelvis de som sysslar med till exempel vapen, tobak och alkohol. Fonden kan även välja att göra placeringar utifrån positiva kriterier, vilket innebär att fonden ”väljer in” aktier i företag som exempelvis arbetar aktivt för en bättre miljö eller ökad jämställdhet.

För fonder som väljer att investera utifrån positiva urvalskriterier finns det stora möjligheter att agera som aktiv ägare och påverka de bolag som fonden har valt att investera i. Genom att exempelvis delta och rösta på bolagsstämmor eller göra besök ute på företagen kan fondbolagen skapa förståelse för affärsvillkoren och genom sitt ägarskap och engagemang påverka bolagen i positiv riktning. Fondbolagen har en särskild placeringspolicy för sina hållbarhetsfonder och de informerar om vilka kriterier som gäller för respektive fond.

Ansvarsfulla placeringar handlar om att göra bedömningar av hur de företag som ingår i fonden tar ansvar för exempelvis miljö och mänskliga rättigheter och av hur långsiktigt hållbara deras produkter och tjänster är. En vanlig metod som förvaltaren använder för att analysera och granska företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande är en metod som kallas för screening. Det innebär att en systematisk sökning görs enligt de kriterier som är fastställda för fonden för att antingen hitta de bolag som inte lever upp till kriterierna eller för att leta efter de bolag som bedöms ha ett positivt arbete gällande kriterierna. 

Som du nog har insett när du har läst så här långt, finns ingen standard för fonder som tar särskilda hänsyn kring miljö, etik och samhällsansvar. Det är inte heller önskvärt, eftersom det finns så många olika sätt att arbeta för långsiktig hållbarhet. Etik är också något som kan vara både individuellt och kulturellt. Det som är svart för dig kan vara grått för någon annan. Därför är det bra att ta någon minut för att läsa på om den fond som du vill investera i. Fondbolagen informerar i faktablad och årsrapporter om sina investeringar och om vilka hänsyn fonden tar i sin förvaltning. Du hittar dem där du köper dina fonder – hos din bank, fondbolag eller olika fondtorg.

I premiepensionssystemet är fonder som tar särskilda hänsyn märkta ”M/E” för miljö och etik. Alla dessa fonder har en hållbarhetsprofil som du hittar via fondens informationssida (klicka på fondens namn och därefter “Se Hållbarhetsprofil”). I den kan du se vilka hänsyn den enskilda fonden tar. Alla hållbarhetsprofiler finns också listade här.

Vi ser också att utvecklingen går mot att hållbara hänsyn i fondförvaltningen är något som mer och mer blir standard för alla fonder, inte bara för särskilt “etikmärkta” fonder.

Ansvarsfulla investeringar, hållbarhetsfonder och etiska fonder – vad innebär det?