AFGX

Affärsvärldens generalindex är ett börsindex som mäter den genomsnittliga kursutveckligen för alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen.

Ägarstyrning

Se bolagsstyrning.

Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiefond

En svensk aktiefond är en fond som investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade instrument.

Aktieindexobligation

En aktieindexobligation är en kombination av en obligation och en option.

Obligationen ger trygghet att få tillbaka investerat belopp, medan optionen är den del som innebär möjlihet till meravkastning.

Aktiv förvaltning

Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden. Motsats till passiv förvaltning.

Alfa

Avkastning i en fond som inte beror på marknadens utveckling utan som skapas genom förvaltarens egen strategi.

All time high

Det högsta värdet som noterats för ett index eller en aktie.

Alternativ investeringsfond (AIF)

Alla typer av förvaltade fonder som inte är värdepappersfonder (UCITS-fonder). Exempel på alternativa fonder är specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder (som placerar direkt i fastigheter).

Andelsvärde/NAV-kurs

Värdet på en fondandel beräknas som fondens alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader dividerat med antalet andelar.

Normalt värderas fondens innehav och andelsvärdet räknas om varje börsdag.

Årlig avgift

Ett, i Europa, vedertaget mått för att visa totalt erlagda avgifter, exklusive transaktionskostnader, i en fond. Begreppet årlig avgift har ersatt det tidigare måttet TER.

Avkastning

Värdeökning på en placering.

Kan komma fondspararen till del som kapitalvinst eller utdelning.

Beta

Ett mått på fondens känslighet för svängningar på marknaden.

Blandfond

En fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Fördelningen av aktier respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival.

Blankning

Försäljning exempelvis av aktier som man har lånat och med avsikt att köpa tillbaka till lägre kurs.

Bolagsstyrning

Det inflytande som aktieägare har i ett aktiebolag och som bland annat utövas genom att aktieägarna deltar vid bolagsstämma och röstar för sina aktier.

En viktig uppgift för ägarna är att utse styrelse för företaget.

Branschfond

Investeringsfond som enbart placerar i en viss bransch, exempelvis läkemedel, IT och skogsindustri.

Courtage

En avgift vid köp och försäljning av värdepapper som fonden vanligen får betala till fondkommissionär/aktiemäklare.

Derivat

Riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper, exempelvis optioner och terminer.

Diversifiering

Att minska risken i en värdepappersportfölj genom att placeringar sprids, exempelvis på många olika värdepapper, med investeringar i både aktier och obligationer och/eller med en stor geografisk spridning.

Duration

Ett mått på genomsnittlig löptid och ränterisk i en räntefond.

EFAMA

EFAMA är ett representationsforum för den europeiska kapitalförvaltningsbranschen. Fondbolagens förening och systerorganisationer från 25 andra länder i Europa är medlemmar.

ENF - Etiska nämnden för fondmarknadsföring

Fondbolagens förening har inrättat en oberoende Etisk nämnd för fondmarknadsföring (ENF). Syftet är att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat föreningens riktlinje om rådgivning, information och marknadsföring.

Finansiella instrument

Aktier, obligationer, andelar i investeringsfonder, derivat med mera avsedda för handel på värdepappersmarknaden.

Fond-i-fond

Fond som placerar i andra fonder. Fondandelsfond.

Fondandel

Den som sparar i fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondbolag

Ett fondbolag är ett svenskt aktiebolag som förvaltar förmögenheten i en investeringsfond.

Ett fondbolag kan ha flera fonder knutna till sig.

Fondförsäkring

Ett långsiktigt försäkringssparande med placering i fonder.

Fondförsäkring kallas även unit linked. Spararen kan utan skattekonsekvenser flytta sina pengar mellan de olika fonder som finns i försäkringsbolagets sortiment.

Fondindex

Ett fondindex visar den genomsnittliga avkastningen för fonder med liknande placeringsinriktning.

Förvaltningsavgift

Ersättning till fondbolag för förvaltning, administration, förvaring, information och distribution.

Förvaringsinstitut

Alla investeringsfonder ska ha bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut.

Detta ska ta emot och förvara fondens egendom och se till att köp och försäljning av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

Hedgefond

En fond som försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha från mycket hög risk till låg risk. Det är vanligt med krav på minimibelopp vid insättning.

Index

Index visar hur en viss marknad har gått i genomsnitt.

Ett index fungerar som ett mått för att jämföra fondens värdeutveckling över tiden. Genom att jämföra fondens utveckling med ett visst index, går det att få en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med genomsnittet. Det finns många typer av index.

Indexfond

En passivt förvaltad fond som har som mål att spegla ett valt index, genom att vanligtvis placera i de aktier som ingår i indexet. Motsats till aktivt förvaltad fond.

Individuellt pensionssparande, IPS

IPS är en form av pensionssparande med skattemässigt avdragsgilla insättningar.

Sparformen ger stor frihet i valet av placeringar i fonder, aktier eller på sparkonto.

Jämförelseindex

Se index.

Kapitalförlust

Den avdragsgilla förlust som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar med förlust.

Kallades tidigare realisationsförlust (reaförlust).

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning avser uppdraget att för en kunds räkning placera kapital efter uppställda riktlinjer.

Uppdraget omfattar analys av aktuella marknader, försäljning och köp av värdepapper samt att rapportera resultatet till kunden.

Kapitalvinst

Den beskattningsbara vinst som kan uppkomma vid föräljning av exempelvis aktier eller fondandelar.

Kallades tidigare realisationsvinst (reavinst).

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Konsumenternas bank- och finansbyrå ger kostnadsfri och opartisk vägledning till konsumenter.

Kort räntefond

Se penningmarknadsfond.

Lång räntefond

Se obligationsfond.

Likviditetsfond

Se penningmarknadsfond.

Nätmäklare

Nätmäklare är en Internettjänst som låter vanligt folk handla med aktier och andra värdepapper.

Ett par av sveriges största nätmäklare är Avanza och Nordnet. Även banker bedriver nätmäklarverksamhet.

Net Asset Value (NAV)

Avser marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för avgifter och delat med antalet fondandelar.

Se även Andelsvärde.

Nettosparande

Insatt kapital minus uttag av kapital under en viss period.

Obligation

En obligation är ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år vid emissionen.

Obligationer ges ut av staten, kommuner, bostadsfinansieringsinstitut och andra företag.

Obligationsfond

En fond som placerar i långa räntepapper, det vill säga med en löptid på över ett år. Kallas även lång räntefond.

Omsättningshastighet

Mäter andelen köpta/sålda värdepapper i förhållande till fondförmögenheten under den senaste tolvmånadersperioden. Måttet beskriver hur många gånger per år som fondportföljen omsätts.

OMXS30-index

Ett index bestående av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Option

Innehavaren har en rätt men inte en skyldighet att i framtiden köpa/sälja ett värdepapper till ett i förväg fastställt pris.

Överavkastning

Avkastning som är högre än referensindexets avkastning.

P/E-tal

En akties aktuella börskurs dividerad med företagets vinst per aktie.

Detta är ett nyckeltal för att värdera företag och aktiers börskurs.

Passiv förvaltning

Förvaltning av fonder där man har som mål att inte avvika från det index man valt att spegla. Se också indexfond. Motsats till aktiv förvaltning.

Penningmarknadsfond

Fond som enbart placerar i korta räntepapper, det vill säga räntepapper med en återstående löptid som är kortare än ett år. Kallas även för kort räntefond eller likviditetsfond.

Penningtvätt

Ett försök att få pengar som kommer från brottslig verksamhet att se ut som ärligt förvärvade.

Premiepension

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen. 2,5 procentenheter av den premie på 18,5 procent som beräknas på lönen avsätts varje år till premiepensionen där pensionsspararen själv väljer fonder.

Räntefond

En räntefond är en fond som placerar 100 procent av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, dvs i obligationer och statsskuldväxlar.

Realränteobligationer

Obligation som ger ränta plus ersättning för inflation.

Reavinst/reaförlust

Se kapitalvinst och kapitalförlust.

Relativ avkastning

Den avkastning som en fond gett under en viss period jämfört med ett index.

Risk

Med risk avses svängningar av fondens värde. Hög risk i en fond betyder risk för stora sväningar i värde, såväl ökning som minskning.

Sharpekvot

Ett mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.

Specialfond

En typ av alternativ investeringsfond med liknande konsumentskydd som värdepappersfonder.

SRI

Sustainable (eller Socially) Responsible Investments. Samlingsnamn för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Standardavvikelse

Mått på en fonds risk.

Speglar volatiliteten, dvs svängningar i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Statsskuldväxel

Ett räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år.

Ges ut av staten.

TER (Total Expence Ratio)

Måttet TER har ersatts av begreppet årlig avgift. Se därför årlig avgift.

Termin

Rätt och skyldighet att i framtiden köpa/sälja ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris.

TKA (totalkostnadsandel)

Ett mått för totala kostnader inklusive förvaltningsavgifter, skatter och transaktionskostnader (courtage). Måttet uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

UCITS

Står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EG-direktiv (värdepappersfonder).

Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

Unit-linked

Se fondförsäkring.

Värdepappersfond

Fond som enligt lagen om värdepappersfonder omfattas av UCITS-direktivet och därmed fritt får säljas i hela Europa.

Volatilitet

Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden.

En hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för sparalternativen med lägre variationer.

Warrant

Optioner med lång löptid, vanligtvis längre än ett år.